Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Autor: Jaroslava Vraná

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kanina 3.6.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kanina

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, chataři a chalupáři, na

základě ustanovení § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Kanina

Místo konání : kulturní místnost Kanina č. p. 22

Datum a čas konání: v pátek dne 3. června 2022 v 18:00 hodin

Návrh programu veřejného zasedání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání zastupitelstva
 3. Schválení výběrového řízení na rekonstrukci komínového tělesa v v k.ú. Kanina, č.p. 22
 4. Prodloužení výzvy na budovu Zahradnické školy v k. ú. Kanina č.p. 57
 5. Podání výzvy na pronájem místního pohostinství
 6. Vydání souhlasného stanoviska k projektu ” Prodloužení vodovodu na p.č. 818 a 789 v k.ú. Kanina”
 7. Schválení vyhlášky TKO (pokud dojde stanovisko MV)
 8. Schválení mimořádné odměny zastupiteli za správu lesů, období r.2019 –2022
 9. Schválení možnosti uzavření pracovního poměru jednoho pracovníka do zkráceného pracovního poměru – údržba majetku obce aj.
 10. Pravidla pronájmu kulturní místnosti
 11. Výzva zastupitelstva k podání přehledu vykonané činnosti všech osob odměňovaných z veřejných zdrojů
 12. Náprava nájemních smluv obce podle platného usnesení, posouzení platnosti těchto smluv a vyčíslení vzniklé škody
 13. Citace zákona o obcích ve věci odpovědnosti starosty
 14. Informační leták občanům o odpadech v obci
 15. Rozšíření účelu pronájmu č.p. 57 (bývalé školy)
 16. Záměr obce provozovat vlastní humanitární ubytování běžencům z válčící Ukrajiny
 17. Výzva vedení obce ke stejnému přístupu k oběma nemovitostem s obecními byty
 18. Informace vedení obce k praktikám pronájmu obecního majetku
 19. Veřejná výzva k častějšímu zasedání zastupitelstva obce
 20. Zpráva starostky
 21. Zpráva kontrolního výboru
 22. Zpráva finančního výboru
 23.  Diskuse
 24.  Závěr

Jaroslava Vraná v.r.

starostka obce

NÁVRH VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

NÁVRH VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

pronájem budovy Zahradnické školy  v Kanina, Kanina č.p. 57, 277 35 Mšeno

Obec Kanina prodlužuje záměr pronájmu budovy Zahradnické školy za účelem provozování kanceláří, skladových prostor, nebo školství

Obec Kanina zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout pozemky – parcelní číslo 96/9, 96/3, 96/10, 96/11, 244/3, 244/122 a 244/128

 St. 175 (součástí je stavba bez čp./č. ev.)           

 St. 182 (součástí pozemku je stavba — skleník)

 St. 140 (součástí pozemku je stavba — občanská vybavenost)

 St. 143  (součástí pozemku je stavba bez čp./č.ev.)

 St. 139 (součástí pozemku je stavba garáže)

 St. 128/4 (na pozemku stojí stavba bez č.p./č ev.

Dále budovy v k.ú. Kanina, č.p. Kanina 57, na pozemku st. 128/3, obec Kanina, v katastrálním území Kanina, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník.

Tento záměr byl schválen na ZZ dne 3. června 2022, usnesením č. ../2022.

https://www.remax-czech.cz/reality/detail/328228/pronajem-komercniho-objektu-16796-m2-kanina

DOBA A MÍSTO:

 1. Lhůta pro doručení žádostí končí 30. června 2022 ve 14:00 hodin. Nabídky doručené zadavateli po tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže. Rozhodující je datum doručení, nikoli datum odeslání.
 2. Žádosti v uzavřené obálce označené „Pronájem budovy Zahradnické školy, č.p.57 NEOTVÍRAT” posílejte doporučeně poštou na adresu Obecního úřadu Kanina č. 34, pošta 277 35 Mšeno, nebo osobně na Obecní úřad Kanina.

POŽADUJEME:

 • měsíční nájemné 42.000,- Kč
 • nájemní smlouvu na dobu určitou
 • užívání nájmu budovy za účelem provozování budovy kanceláří, skladových prostor nebo školství

NABÍDKY MUSÍ OBSAHOVAT:

 • potvrzení požadovaných podmínek
 • adresu a kontaktní údaje
 • specifikace záměru a účelu využití pronajaté budovy
 • kopii platného živnostenského listu

 

OBEC KANINA

Další informace Vám sdělí Michaela Masopustová, RE/MAX Diamond, Tel.: +420 725 293 495, email: michaela.masopustova@re-max.cz, nebo starostku obce na emailu: starosta.kanina@seznam.cz , Tel.: +420 724 178 156

Doporučujeme předběžnou domluvu na prohlídku nabízených prostorů.

Jaroslava Vraná v.r. starostka obce Kanina