Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kanina 3.6.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kanina

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, chataři a chalupáři, na

základě ustanovení § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Kanina

Místo konání : kulturní místnost Kanina č. p. 22

Datum a čas konání: v pátek dne 3. června 2022 v 18:00 hodin

Návrh programu veřejného zasedání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání zastupitelstva
 3. Schválení výběrového řízení na rekonstrukci komínového tělesa v v k.ú. Kanina, č.p. 22
 4. Prodloužení výzvy na budovu Zahradnické školy v k. ú. Kanina č.p. 57
 5. Podání výzvy na pronájem místního pohostinství
 6. Vydání souhlasného stanoviska k projektu ” Prodloužení vodovodu na p.č. 818 a 789 v k.ú. Kanina”
 7. Schválení vyhlášky TKO (pokud dojde stanovisko MV)
 8. Schválení mimořádné odměny zastupiteli za správu lesů, období r.2019 –2022
 9. Schválení možnosti uzavření pracovního poměru jednoho pracovníka do zkráceného pracovního poměru – údržba majetku obce aj.
 10. Pravidla pronájmu kulturní místnosti
 11. Výzva zastupitelstva k podání přehledu vykonané činnosti všech osob odměňovaných z veřejných zdrojů
 12. Náprava nájemních smluv obce podle platného usnesení, posouzení platnosti těchto smluv a vyčíslení vzniklé škody
 13. Citace zákona o obcích ve věci odpovědnosti starosty
 14. Informační leták občanům o odpadech v obci
 15. Rozšíření účelu pronájmu č.p. 57 (bývalé školy)
 16. Záměr obce provozovat vlastní humanitární ubytování běžencům z válčící Ukrajiny
 17. Výzva vedení obce ke stejnému přístupu k oběma nemovitostem s obecními byty
 18. Informace vedení obce k praktikám pronájmu obecního majetku
 19. Veřejná výzva k častějšímu zasedání zastupitelstva obce
 20. Zpráva starostky
 21. Zpráva kontrolního výboru
 22. Zpráva finančního výboru
 23.  Diskuse
 24.  Závěr

Jaroslava Vraná v.r.

starostka obce