Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kanina

Zasedání zastupitelstva

Tato událost již skončila

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, chataři a chalupáři, na základě ustanovení $ 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Kanina

Návrh programu veřejného zasedání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání zastupitelstva
 3. Schválení nového nájemce Zahradnické školy, Kanina č.p. 57
 4. Schválení finančního daru pro Spolek rodičů a přátel ZŠ,MŠ a LMŠ Okna
 5. Schválení podání výzvy na prodej pozemku pod objektem 58 E, p.č. 149/4, k.ú Kanina o výměře 37m?
 6. Složení slibu nového zastupitele.
 7. Schválení odměny nového člena zastupitelstva
 8. Schválení žádosti na opravu vodoteče u č.p. 28, k.ú. Kanina (Jaroslav Martečík)
 9. Schválení pořádání 5. ročníku Country Kaninafestu, který by měl proběhnout v naší obci ve dnech 27.-28.8.2021
 10. Schválení peněžního daru na akci 5. ročníku Country Kaninafestu
 11. Schválení bezůplatného nájmu pozemku ( dětské hřiště) na pořádání akce 5. ročníku Country Kaninafestu
 12. Zpráva finančního výboru
 13. Zpráva kontrolního výboru
 14. Zpráva starostky
 15. Diskuse
 16. Závěr

Vyvěšeno : 24. 6. 2021
Sejmuto :
Jaroslava Vraná, v.r
starostka obce