Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Kulturní památky

Historické jádro obce Kaniny vytváří původní zástavba na plošině nad Vrbodolem. Toto jádro se postupně rozrůstalo podle hlavní komunikační osy. Následně došlo k rozšíření sídelní struktury založením bočních komunikací. K vlastnímu zastavěnému území patří ještě oddělená enkláva kaninského nádraží ČD a u něj postavených domů.

V převážné většině se dochovala původní venkovská architektura projevující se klasickým hmotovým řešením typickým pro region Kokořínska – přízemní zděné (kamenné) domy, respektive patrové usedlosti kryté sedlovou symetrickou střechou.

V historickém jádru obce jsou zachovány velmi kvalitní objekty lidové architektury, z nichž čp. 9, 17, 18, a 19 jsou zapsány do seznamu nemovitých kulturních památek. V jejich sousedství se nalézají 2 lípy velkolisté (navržené k ochraně) s výraznou krajinotvornou funkcí a nově postavená zvonička..

Originální jádro vesnice bylo postupně doplněno novější obytnou zástavbou v ulicovém rozvrhu a navíc v lokalitě začleněné do vlastního sídla vznikla zástavba rekreačních objektů.

Dominantou obce je vodárenská věž z počátku 20. století, ojedinělá ukázka architektury těchto zařízení. Nyní slouží k rekraci.