Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Kanina zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce v obci
 • na internetové úřední desce v rámci www stránek obce na adrese: https://www.kanina.cz

Žádost o poskytnutí informacese podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně

Obec vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím, jak vyplývá ze změn, provedených zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 39/2001 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č. 61/2006 Sb., je povinna zveřejniti umožnit pořízení kopií následujících informací

 1. Název povinného subjektu
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení.
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  4.3 Úřední hodiny
  4.4 Telefonní čísla
  4.5 Čísla faxu
  4.6 Adresa internetové stránky
  4.7 Adresa e-podatelny
  4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ
 7. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy)
  8.2 Rozpočet (i jeho pozdější úpravy)
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Popisy postupů návody pro řešení životních situací
 13. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  14.2 Vydané právní předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 15. Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:

a) právní předpisy, vydávané vrámci své působnosti
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
 • obchodní tajemství dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.