Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Příjem žádostí a dalších podání

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Kanina 34

Telefonicky na telefon +420 724 178 156

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: oukanina@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad vjednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona¨
c) u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena ktrvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
d) u právnickýchosob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
e) adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná
b) musí zní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.

Vpřípadě, že je žádost nesrozumitelná,není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací vjiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných vjedné žádosti
  • konzultace sjiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, svýjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno zdůvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob kpředmětu práva autorského, musí být vodůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva ktomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.