Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Sazebník úhrad

sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Kanina stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
tento

s a z e b n í k   ú h r a d   z a   p o s k y t o v á n í   i n f o r m a c í
(dále jen „sazebník“):

I.             Náklady za pořízení kopií

 1. 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
  a) jednostranná ……………………………..           3,–Kč 
  b) oboustranná ……………………………..            6,–Kč 
 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
  a) jednostranná ……………………………..           5,–Kč 

b) oboustranná ……………………………..          10,–Kč 

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec Kanina bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit za pořízení kopie nebo tisku.

II.           Náklady na opatření technických nosičů dat 

1.      1 ks CD ……………………………………..                      5,–Kč
2.      1 ks DVD ……………………………………..                   7,–Kč.

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III.          Náklady na odeslání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.
Náklady na balné se stanoví paušální částkou  10,– Kč za jednu poštovní zásilku.
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

IV.          Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 175,– Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce Kanina podle schváleného rozpočtu pro rok 2013. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 2. Hodinová sazba uvedená v odst. 1. čl. IV. se bude účtovat, pokud práce přesáhne lhůtu 1 hod.
 3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

V.            Ostatní ustanovení 

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na pokladně obce Kanina nebo převodem na bankovní účet obce Kanina č. 19026171/0100.
 3. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 01.07.2014
 4. Tento sazebník byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kanina ze dne 13. 06. 2014.