Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ INVENTUR

Obec KANINA, okres Mělník.

Směrnice č. 2/2006.

Provádění inventur majetku obce Kanina.

čl. I.

Základní ustanovení.

Inventarizace majetku obce Kanina se provádí zpravidla 1x ročně ke konci kalendářního roku a zahrnuje provedení inventarizace hmotného investičního majetku /HIM/, drobného investičního majetku /DHIM/ a finančních prostředků obce. Inventarizace majetku se provádí na příkaz starosty obce, v případě jeho nepřítomnosti na příkaz místostarosty obce. Inventarizaci majetku obce lze provést i v jiných termínech na návrh některého ze zastupitelů obce nebo v případě odůvodněného podezření z nezákonného pohybu majetku obce na návrh občana obce. V rámci inventarizace výše uvedených druhů majetku inventurní komise provede i kontrolu seznamu předmětů.

Inventarizaci pozemků a lesních pozemků v majetku obce provádí autorizovaná firma na základě dohody. Ocenění lesních porostů se provádí 1x za 10 let při změně plánu těžby a obnovy lesních porostů, pokud není nutno ocenění provést ze závažných důvodů v jiném termínu.

čl. II.

Inventarizační komise.

Inventarizační komisi určuje příkazem pro provedení inventur starosta obce nebo místostarosta obce. V příkazu musí být uvedeni jmenovitě členové inventarizační komise a předseda inventarizační komise. Předsedou inventarizační komise je zpravidla místostarosta obce nebo předseda kontrolního výboru, předsedou musí být člen zastupitelstva obce.

čl. III.

Provádění inventur.

Inventarizační komise provede inventuru majetku obce v termínu, který je určen v příkazu k provedení inventury a inventuru ukončí „Zápisem o provedení inventury majetku obce Kanina“. Součástí zápisu je i inventurní soupis vyhotovený pro každý druh majetku zvlášť a „Souhrn inventarizovaného majetku“. Přílohou je vyhotovený „Seznam předmětů“.

čl. IV.

Rozdělení inventarizovaného majetku.

Do inventarizace hmotného investičního majetku obce Kanina /HIM/ jsou zahrnuty budovy, silnice, požární nádrž, čekárna autobusu, veřejné osvětlení, sportovní hřiště, rozvod místního rozhlasu, septiky, povrchová kanalizace a další majetek tohoto druhu a hodnoty.

Do inventarizace drobného hmotného investičního majetku /DHIM/ jsou zahrnuty předměty, zařízení, vybavení objektů a veřejných částí obce Kanina jejichž finančně vyčíslitelná hodnota v době provádění inventury dosahuje částky 1.000,- Kč a vyšší, ale nelze je zařadit do kategorie HIM.

Ostatní majetek nezařazený do kategorií HIM a DHIM, jehož hodnota nepřesahuje 300,- Kč a není to spotřební materiál, je evidován v „Seznamu předmětů“. Předměty a materiál s hodnotou nižší než je 300,- Kč se v inventurních výkazech ani v seznamu předmětů neeviduje.

Do „Souhrnu inventarizovaného majetku“ obce Kanina  /HIM, DHIM/ se zapíše i finanční stav na účtech obce a v případě, že není inventura majetku provedena k poslednímu dni kalendářního roku i finanční hotovost v pokladně obce.

Výsledek inventarizace majetku musí být vyčíslen celkovou finanční částkou /závěrečná položka inventurního výkazu/, která je součtem všech finančních vyčíslení hodnot inventarizovaných skupin majetků. Zápis o provedení inventury majetku obce Kanina musí být podepsán předsedou a všemi členy inventurní komise.

čl. V.

Závěrečná ustanovení.

Směrnice nabývá platnosti dnem schválení její platnosti zastupitelstvem obce na veřejném zasedání.

Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem obce Kanina na veřejném zasedání

dne 30.června.2006 a tímto dnem končí platnost předchozích směrnic na provádění inventur.

V Kanině dne 30.6.2006                                                          Jiří Souček

                                                                                                starosta obce