Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Autor: Jaroslava Vraná

Prodloužení výzvy pronájmu Zahradnické školy Kanina

č. j. 27/2022 Kanina, 9. června 2022

Obec Kanina prodlužuje záměr pronájmu budovy Zahradnické školy za účelem provozování kanceláří, skladových prostor, nebo školství

Obec Kanina zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z á m ě r pronajmout pozemky – parcelní číslo

96/3, 96/9, 96/10, 96/11, 244/3, 244/122 a 244/128.

 St. 174 (součástí pozemku je stavba bez čp./č. ev.)

 St. 175 (součástí je stavba bez čp./č. ev.)           

 St. 182 (součástí pozemku je stavba — skleník)

 St. 140 (součástí pozemku je stavba — občanská vybavenost)

 St. 143  (součástí pozemku je stavba bez čp./č.ev.)

 St. 139 (součástí pozemku je stavba garáže)

 St. 128/4 (na pozemku stojí stavba bez č.p./č ev.

Dále budovy v k.ú. Kanina, č.p. Kanina 57, na pozemku st. 128/3, obec Kanina, v katastrálním území Kanina, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník.

Tento záměr byl schválen na ZZ dne 3. června 2022, usnesením č. 15/2022.

DOBA A MÍSTO:

  1. Lhůta pro doručení žádostí končí 30. června 2022 ve 14:00 hodin. Nabídky doručené zadavateli po tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže. Rozhodující je datum doručení, nikoli datum odeslání.
  2. Žádosti v uzavřené obálce označené „Pronájem budovy Zahradnické školy, č.p.57 NEOTVÍRAT” posílejte doporučeně poštou na adresu Obecního úřadu Kanina č. 34, pošta 277 35 Mšeno, nebo osobně na Obecní úřad Kanina.

POŽADUJEME:

  • měsíční nájemné 42.000,- Kč
  • nájemní smlouvu na dobu určitou
  • užívání nájmu budovy za účelem provozování budovy kanceláří, skladových prostor nebo školství

NABÍDKY MUSÍ OBSAHOVAT:

  • potvrzení požadovaných podmínek
  • adresu a kontaktní údaje
  • specifikace záměru a účelu využití pronajaté budovy
  • kopii platného živnostenského listu

 

OBEC KANINA

Další informace Vám sdělí Michaela Masopustová, RE/MAX Diamond, Tel.: +420 725 293 495, email: michaela.masopustova@re-max.cz, nebo starostku obce na emailu: starosta.kanina@seznam.cz , Tel.: +420 724 178 156

Doporučujeme předběžnou domluvu na prohlídku nabízených prostorů.

Jaroslava Vraná v.r. Starostka obce Kanina

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. června 2022

 Sejmuto z úřední desky dne:    . června 2022

Detail inzerátu – Remax

Autobusová doprava

Na základě sdělení dispečera Pražské integrované dopravy nebude od této chvíle zajíždět do naší obce žádný autobus po dobu cca 14-ti dnů. Bude upřesněno zaměstnancem dopravy. 

Autobusy SOK budou dále zajíždět!

Důvod – pokládka asfaltové vrstvy na narušenou vozovku v souvislosti s obnovou vodovodního řadu.

Kontejner na bioodpad

Oznamuji tímto, že je možné opětovně používat kontejner na bioodpad, který je umístěn na pozemku obce v zahradě proti Zahradnické škole.

červenec, srpen – tráva
září, říjen – listí, větve