Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Obecně závazná vyhláška č.1/2011

OBEC KANINA
okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Kanina
č. 1/2011

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina

Zastupitelstvo obce Kanina schvaluje a vydává dne 9. prosince.2011 v souladu s ust. § 17a odst. 2 věta druhá zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 275/2002 Sb. §33 odst. 13 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 237/2004 Sb. § 17a odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina:

Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina (dále jen “obec”), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) objemným odpadem – komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek atd.) použít běžné sběrné nádoby,
b) zbytkovým odpadem – komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. Čl. 3 této obecně závazné vyhlášky,
c) pověřenou osobou – oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
d) sběrnou nádobou – typizovaná nádoba z kovu či plastu, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 80 litrů do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.

Čl. 3
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) objemný odpad
e) směsný odpad
f) nebezpečný odpad
a příp. na další složky, o čemž je povinen informovat způsobem v místě obvyklým Obecní úřad Kanina. V informaci obecní úřad uvede: druh třídění, místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a počátek třídění.

Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:
a) papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné na návsi v Kanině před domem č.p.13
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy umístěné na návsi v Kanině před domem č.p.13
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy umístěné na návsi v Kanině před domem č.p.13
d) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
e) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
2) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, nebo 240 l. Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na zbytkový odpad (typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, nebo 240 l) a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.
3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 4.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.
4) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:

 • stavební odpad a jiný podobný odpad,
 • uhynulá zvířata a jejich části,
 • horký popel,
 • tekutiny a tekuté odpady.
  c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
 • nebezpečný odpad,
 • objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
  d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
  e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
  f) sběrné nádoby musí být označeny nápisem Kanina a popisným číslem domu.

Čl. 5
Frekvence sběru komunálních odpadů
1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden, popř. 1x za 14 dní.
2) Sběr (svoz) nebezpečného a objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně.
3) Sběr (svoz) komunálních odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseném harmonogramu.

Čl. 6
Ohlašovací a registrační povinnost
(1) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této vyhlášce, a to za každou nemovitost v jeho vlastnictví do 30 dnů ode dne kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku2). Správcem poplatku je Obecní úřad v Kanině č.p. 34, PSČ 277 35 Mšeno.
(2) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum narození poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti této vyhlášky.

Čl. 7
Výše poplatku
(1) Výše poplatku se stanoví podle přílohy č. 2 k této vyhlášce podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku této vyhlášky.
(2) Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne následujícího roku po jejím provedení.

Čl. 8
Splatnost poplatku
Plátce poplatku uhradí poplatek najednou nejpozději do 28. března kalendářního roku.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2012.

Ing. Karel F. Sochatzi, v.r. Jaroslava Vraná, v. r.
místostarosta Obce Kanina starostka Obce Kanina

Přílohy:
příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Kanina č. 1/2011 – Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“
příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Kanina č. 1/2011 – Poplatek za komunální odpad

Přílohy