Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – odpady

Obecně závazná vyhláška

obce Kanina

č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kanina

Zastupitelstvo obce Kanina se na svém zasedání dne 12. 6.  2015  se usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

 a) Biologické odpady,

             b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné komunální odpady,

g) Objemný odpad,

h) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v prostorách na návsi obce Kanina na cestě směrem k internátní škole. Nádoba na kovy je umístěna u stodoly obecního úřadu Kanina 34.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Barva modrá – papír

b), Barva žlutá – plasty a PET lahve

c) Barva zelená – sklo 

d) Kovy, barva šedá,

4) Biologické odpady je připravena nádoba na tomu vyhrazeném místě, za obcí Nebuželské cestě ( GPS 50.422881N a 14.594685E ).

5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťovándvakrát ročnějeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice -určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. 6.  2015

           ……………………                                                      …………………………..

            Jaroslava Vraná   v.r.                                                     Ing. Karel F. Sochatzi  v.r.

                starostka                                                                            místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 6 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..