Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Vyhláška KPÚ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §19 písm. a) §20 zák. č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění (dále jen zákon), zahájilo dne 1.9.2008 veřejnou vyhláškou č.j.1616/PÚ/2008-KPÚ/30 řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Nebužely s částmi k.ú. Kanina, Velký Újezd a Živonín (dále jen KPÚ Nebuţely).

V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona bylo veřejnou vyhláškou č.j. 181530/PÚ/2011-KPÚ/30 ze dne 10.10. 2011 oznámeno všem známým účastníkům, ţe zpracovaný návrh KPÚ Nebuţely se vystavuje od 13.10. 2011 po dobu 30ti dnů k nahlédnutí na Obecním úřadě v Nebuţelích, Kanině, Chorušicích, Řepíně a Pozemkovém úřadě Mělník.

Po tuto dobu mohli účastníci řízení podat k návrhu jiţ poslední námitky a připomínky.

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník, jako orgán státní správy věcně a místně příslušný podle §19 písm. a) a §20 zákona v souladu s §11 odst. 3 zákona ve smyslu §25 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád)

s v o l á v á

závěrečné ústní jednání na čtvrtek 22. 3. 2012 od 16.00 hodin, které se bude konat v sokolovně v Nebuželích. Na tomto jednání budou zhodnoceny výsledky pozemkové úpravy a účastníci budou seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Tato veřejná vyhláška bude po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce Pozemkového úřadu Mělník, úřední desce Obecního úřadu v Nebuţelích, Obecního úřadu v Kanině, Obecního úřadu v Chorušicích (místní část Velký Újezd) a Obecního úřadu v Řepíně (místní část Ţivonín) a zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz.

ing. Oldřich Smolík

ředitel PÚ Mělník