Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBEC KANINA, okres Mělník

Obecně závazná vyhláška

obce Kanina

č. 1/2005

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kanina schválilo a vydává dne 12. listopadu 2005 v souladu s ust. § 10 písm. d),

§ 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust.

§ 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

Oddíl  I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Obec Kanina zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů[1]

b) poplatek za užívání veřejného prostranství[2]

c) poplatek z ubytovací kapacity[3].         

Oddíl II.

Poplatek ze psů

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

  1. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona[4]. Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
  2. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

            a)  za prvního psa                                                                     60,-Kč

            b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                   90,-Kč.

Čl. 4

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, držitel psa, kterým je osoba:

Čl. 5

Splatnost poplatku

  1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 6

Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na mapě v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 7

Ohlašovací povinnost

Čl. 8

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

  • V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 9

Splatnost poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Kanina každou středu od 18.00 hod. do 20.00 hod., poslední sobotu v kalendářním měsíci od 15.00 do 17.00 hod. nebo na účet obce Kanina č. 19026171/0100, vedený u KB Mělník.

Oddíl IV.

Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 10

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti.

2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona4. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)         Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 11

Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí 4,-Kč za každé využité lůžko a den. Od poplatku jsou osvobozeny pobyty dětí a studentů v rámci rekreačních a naučných pobytů včetně jejich pedagogického doprovodu.

Čl. 12

Splatnost poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity je splatný nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Kanina každou středu od 18.00 hod. do 20.00 hod., poslední sobotu v kalendářním měsíci od 15.00 do 17.00 hod. nebo na účet obce Kanina č. 19026171/0100, vedený u KB Mělník.

Oddíl V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 13

Přechodné ustanovení

Čl. 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se platnost obecně závazné vyhlášky obce Kanina č. 1 o místních poplatcích, ze dne 14. 11. 2000.

Čl. 15

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

————————————                                              ————————————

            Miroslav Šupola                                                            Jiří Souček

místostarosta obce                                                                   starosta obce