Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Autor: Jaroslava Vraná

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – odpady

Obecně závazná vyhláška

obce Kanina

č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kanina

Zastupitelstvo obce Kanina se na svém zasedání dne 12. 6.  2015  se usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

 a) Biologické odpady,

             b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné komunální odpady,

g) Objemný odpad,

h) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v prostorách na návsi obce Kanina na cestě směrem k internátní škole. Nádoba na kovy je umístěna u stodoly obecního úřadu Kanina 34.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Barva modrá – papír

b), Barva žlutá – plasty a PET lahve

c) Barva zelená – sklo 

d) Kovy, barva šedá,

4) Biologické odpady je připravena nádoba na tomu vyhrazeném místě, za obcí Nebuželské cestě ( GPS 50.422881N a 14.594685E ).

5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťovándvakrát ročnějeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice -určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. 6.  2015

           ……………………                                                      …………………………..

            Jaroslava Vraná   v.r.                                                     Ing. Karel F. Sochatzi  v.r.

                starostka                                                                            místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 6 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

OBEC KANINA
okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Kanina
č. 1/2012

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina


Zastupitelstvo obce Kanina schvaluje a vydává dne 21. prosince.2012 v souladu s ust. § 17a odst. 2 věta druhá zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 275/2002 Sb. §33 odst. 13 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 237/2004 Sb. § 17a odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona               č. 275/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina:

Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina (dále jen “obec”), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) objemným odpadem – komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek atd.) použít běžné sběrné nádoby,
b) zbytkovým odpadem – komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu            na složky uvedené v ust. Čl. 3 této obecně závazné vyhlášky,
c) pověřenou osobou – oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
d) sběrnou nádobou – typizovaná nádoba z kovu či plastu, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 80 litrů do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu      a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.

Čl. 3
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby produkující odpad jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit   na následující složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) objemný odpad
e) směsný odpad
f) nebezpečný odpad
a příp. na další složky, o čemž je povinen informovat způsobem v místě obvyklým Obecní úřad Kanina. V informaci obecní úřad uvede: druh třídění, místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a počátek třídění.

Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:
a) papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné u místní komunikace v Kanině, u domu č.p.13
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy umístěné u místní komunikace v Kanině, u domu č.p.13 
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy umístěné u místní komunikace v Kanině, u domu č.p.13
d) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
e) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
2) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, nebo 240 l. Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na zbytkový odpad (typizované sběrné nádoby       o objemu 110 l, nebo 240 l) a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo    k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů     a jejich odvoz oprávněnou osobou.
3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 4.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) odpadu.
4) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu,       pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
– stavební odpad a jiný podobný odpad,
– uhynulá zvířata a jejich části,
– horký popel,
– tekutiny a tekuté odpady.
c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného    pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
– nebezpečný odpad,
– objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad          z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
f) sběrné nádoby musí být označeny nápisem Kanina a popisným číslem domu.

Čl. 5
Frekvence sběru komunálních odpadů
1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden.
2) Sběr (svoz) nebezpečného a objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně.
3) Sběr (svoz) komunálních (tříděných) odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseném harmonogramu.

Čl. 6
Ohlašovací a registrační povinnost
Fyzická osoba má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že na obecní úřad doručí Prohlášení fyzické osoby – původce odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této vyhlášce. Registračním místem je Obecní úřad v Kanině č.p. 34, PSČ 277 35 Kanina, který zároveň přijímá platby za svoz zbytkového odpadu.

Čl. 7
Výše platby
(1) Výše platby se stanoví podle přílohy č. 2 k této vyhlášce podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných Fyzickou osobou (občanem Kaniny nebo vlastníkem stavby na území obce Kanina).
(2) Změna rozhodná pro stanovení výše platby se zohlední od 1. dne následujícího měsíce              po prokazatelném důvodu změny (odstěhování nebo přistěhování, prodej a nákup nemovitosti, narození nebo úmrtí občana…aj.)

Čl. 8
Úhrada platby
Fyzická osoba je povinna mít zajištěnou úhradu svozu zbytkového odpadu před každým požadovaným svozem.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2013 a v plném rozsahu ruší vyhlášku  č.1/2011.


Ing. Karel F. Sochatzi, v.r.                                                    Jaroslava Vraná, v. r.
místostarosta Obce Kanina                                                   starostka Obce Kanina

Přílohy:
příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Kanina č. 1/2012 – Náležitosti „Prohlášení fyzické osoby – původce odpadu“
příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Kanina č. 1/2012 – Výše úhrady za svoz zbytkového odpadu pro rok 2013

Vyhláška KPÚ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §19 písm. a) §20 zák. č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění (dále jen zákon), zahájilo dne 1.9.2008 veřejnou vyhláškou č.j.1616/PÚ/2008-KPÚ/30 řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Nebužely s částmi k.ú. Kanina, Velký Újezd a Živonín (dále jen KPÚ Nebuţely).

V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona bylo veřejnou vyhláškou č.j. 181530/PÚ/2011-KPÚ/30 ze dne 10.10. 2011 oznámeno všem známým účastníkům, ţe zpracovaný návrh KPÚ Nebuţely se vystavuje od 13.10. 2011 po dobu 30ti dnů k nahlédnutí na Obecním úřadě v Nebuţelích, Kanině, Chorušicích, Řepíně a Pozemkovém úřadě Mělník.

Po tuto dobu mohli účastníci řízení podat k návrhu jiţ poslední námitky a připomínky.

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník, jako orgán státní správy věcně a místně příslušný podle §19 písm. a) a §20 zákona v souladu s §11 odst. 3 zákona ve smyslu §25 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád)

s v o l á v á

závěrečné ústní jednání na čtvrtek 22. 3. 2012 od 16.00 hodin, které se bude konat v sokolovně v Nebuželích. Na tomto jednání budou zhodnoceny výsledky pozemkové úpravy a účastníci budou seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Tato veřejná vyhláška bude po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce Pozemkového úřadu Mělník, úřední desce Obecního úřadu v Nebuţelích, Obecního úřadu v Kanině, Obecního úřadu v Chorušicích (místní část Velký Újezd) a Obecního úřadu v Řepíně (místní část Ţivonín) a zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz.

ing. Oldřich Smolík

ředitel PÚ Mělník

Obecně závazná vyhláška č.1/2011

OBEC KANINA
okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Kanina
č. 1/2011

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina

Zastupitelstvo obce Kanina schvaluje a vydává dne 9. prosince.2011 v souladu s ust. § 17a odst. 2 věta druhá zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 275/2002 Sb. §33 odst. 13 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 237/2004 Sb. § 17a odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina:

Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kanina (dále jen “obec”), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) objemným odpadem – komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek atd.) použít běžné sběrné nádoby,
b) zbytkovým odpadem – komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. Čl. 3 této obecně závazné vyhlášky,
c) pověřenou osobou – oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
d) sběrnou nádobou – typizovaná nádoba z kovu či plastu, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 80 litrů do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.

Čl. 3
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) objemný odpad
e) směsný odpad
f) nebezpečný odpad
a příp. na další složky, o čemž je povinen informovat způsobem v místě obvyklým Obecní úřad Kanina. V informaci obecní úřad uvede: druh třídění, místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a počátek třídění.

Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:
a) papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné na návsi v Kanině před domem č.p.13
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy umístěné na návsi v Kanině před domem č.p.13
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy umístěné na návsi v Kanině před domem č.p.13
d) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
e) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
2) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, nebo 240 l. Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na zbytkový odpad (typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, nebo 240 l) a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.
3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 4.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.
4) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:

 • stavební odpad a jiný podobný odpad,
 • uhynulá zvířata a jejich části,
 • horký popel,
 • tekutiny a tekuté odpady.
  c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
 • nebezpečný odpad,
 • objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
  d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
  e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
  f) sběrné nádoby musí být označeny nápisem Kanina a popisným číslem domu.

Čl. 5
Frekvence sběru komunálních odpadů
1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden, popř. 1x za 14 dní.
2) Sběr (svoz) nebezpečného a objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně.
3) Sběr (svoz) komunálních odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseném harmonogramu.

Čl. 6
Ohlašovací a registrační povinnost
(1) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této vyhlášce, a to za každou nemovitost v jeho vlastnictví do 30 dnů ode dne kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku2). Správcem poplatku je Obecní úřad v Kanině č.p. 34, PSČ 277 35 Mšeno.
(2) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum narození poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti této vyhlášky.

Čl. 7
Výše poplatku
(1) Výše poplatku se stanoví podle přílohy č. 2 k této vyhlášce podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku této vyhlášky.
(2) Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne následujícího roku po jejím provedení.

Čl. 8
Splatnost poplatku
Plátce poplatku uhradí poplatek najednou nejpozději do 28. března kalendářního roku.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2012.

Ing. Karel F. Sochatzi, v.r. Jaroslava Vraná, v. r.
místostarosta Obce Kanina starostka Obce Kanina

Přílohy:
příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Kanina č. 1/2011 – Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“
příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Kanina č. 1/2011 – Poplatek za komunální odpad